สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : YRAT