image image Policy

กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
นายกสมาคม

image image
พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง
อุปนายก คนที่ 1

อุปนายก คนที่ 2

image image image image image image image
พลเรือเอก นพดล สุภากร
กรรมการ
เรือเอกนายแพทย์ วิชัย ถาวรวัฒนยงค์
กรรมการ
นายภัคพล งามลักษณ์
กรรมการ
นายศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต
กรรมการ
นายวิเชษฐ์ ตันติวานิช
กรรมการ
พลเรือเอก ธานี ผุดผาด
กรรมการและเลขาธิการ
พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล
กรรมการฝ่ายแผนและโครงการ
image image image image image image image
พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
กรรมการและฝ่ายต่างประเทศ
พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ
กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการและฝ่ายกฎกติกา
พลเรือตรี ณรงค์เดช สภานุชาต
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
นางอนิรุทธ โปษะกฤษณะ
กรรมการและฝ่ายเทคนิคการกีฬา
นาวาเอก ฐิกิพงษ์ จินุพงษ์
กรรมการและนายทะเบียน
นาวาโท สาธิต ศิริแสง
กรรมการและเหรัญญิก

Contents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox