image image Policy

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ปตท.สผ. เปิดอบรมแล่นใบขั้นพื้นฐาน


สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ  ร่วมกับ ปตท.สผ. เปิดอบรมแล่นใบขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6-20 ตุลาคม 2561 ณ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ สัตหีบ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา 
ผู้บันทึก user9



สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ปตท.สผ. เปิดอบรมแล่นใบขั้นพื้นฐาน

Contents of this div appear in fancybox



Contents of this div appear in fancybox